chuotbach_thao

Là chuột và thích ăn trứng bách thảo.
Là chuột bạch và tên Thảo.
Đố bạn tôi là cái nào?